Mooiste dorp van Nederland

Datum: 21/04/2017
Tijd: 19.45
Locatie: Bovenzaal Eisseshof
door: Vereniging Dorpshuis
Vergadering
Toegang: nvt
reserveren: nvt

Verslag ALV 15 april 2016

Verslag Jaarvergadering Vereniging Dorpshuis Niehove

15 april 2016

Aanwezig : Kees van Ee, Corry Deurloo, Lammert Top, Ellen Philipp, Kees en Aukje Slager, Janet Postema, Marco van den Ende, Marianne Teerhuis, Jan Postema, Johan Cruiming, Annelies Bode, Harry Schaaphok, Margreet Smilde, Margje Ockeloen, Fred Hendriks, Janneke Holwarda, Ans Niewijk, Jan Broersma, Johan Cruiming, Haven.

Bestuur : Enno Zuidema, Annie Pieltjes, Hans Harkema, Rob Vogel, Petra Postema.

Afwezig m.k. : Madeleine Kaekebeke, Ruud Hendriks, Annemieke Grimbergen.

 

 1. Opening en mededelingen
  • Enno opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
  • Hij bedankt Jan Postema voor het rondbrengen van de agenda.
  • Koffie en koek wordt aangeboden door vereniging dorpshuis.

 

 • Mededelingen
 • Madeleine Kaekebeke, bestuurslid is afwezig wegens vakantie.
 • Johan heeft 2 dagen voor vergadering een plan ingediend, Janet heeft ter vergadering een plan ingediend, deze schuiven we door naar punt 8 van de vergadering.

 

 1. Verslag ALV 10 april 2015
  • a.v. pag. 2. Johan zegt dat aangekondigd was dat de spelregels van de vereniging dorpshuis op de site van Niehove zouden komen voor de jaarvergadering. Dit klopt. Het is niet gebeurd maar gaat alsnog plaatsvinden.
  • Johan : Kees van Ee ontbreekt bij de namen van aanwezigen, hij was wel aanwezig, naam wordt toegevoegd aan de notulen.
  • a.v. pag. 3. De regel Janet vindt het wel jammer dat er een lage opkomst is wordt verandert in het valt Janet op dat er een lage opkomst is.
  • a.v. pag. 4. Janet had voorgesteld of de Gebiedscoöperatie Westerkwartier iets in het parkeerproblematiek kon betekenen. Vraag van Janet of hier iets mee is gebeurd.
  • Het bestuur heeft hier niets mee gedaan.
  • Janet : in de rondvraag staat dat dorpsbelangen 25 jaar bestaat dit moet zijn 35 jaar.
  • Wordt veranderd in de notulen.

 

 • Hierna worden de notulen vastgesteld met complimenten van Marianne Teerhuis voor de mooie verslaglegging.

 

 1. Jaarverslag secretaris
  • Ellen : vraagt wat er aan de hand is met de boom in de achtertuin. Deze moet verankerd worden vanwege een scheur in de boom en voor de veiligheid.
  • Johan : boom aan de zijkant, staat tegen het pand aan wordt hier iets mee gedaan? We hebben geen mededelingen dat hier schade van komt, de boom is bovendien van Paul en Mary.
  • Janet vraagt welke wensen van wie en door wie worden meegenomen naar DAAD. Rob legt dit uit.
  • Janet : is de visie van dorpsbelangen (onderzoek Hanzehogeschool) meegenomen. Uiteraard is dit meegenomen in de plannen
  • Johan : wie heeft er om de tafel gezeten met architect. De plannenmannen.

 

 • Het jaarverslag wordt vastgesteld.

 

 1. Financieel jaarverslag penningmeester en begroting
 • Vraag van Janet of de energiespaarregeling al is doorgevoerd en verrekend met de huur.
 • Dit is niet gebeurd en zal met terugwerkende kracht doorberekend worden.
 • Het bestuur zal dit toelichten aan de pachters.
 • Volgend jaar aan de vergadering uitleggen en toelichten.

 

 • Hans licht het financieel verslag toe, rente wordt minder, weinig onderhoud, verzekeringen
 • Belastingen blijven hetzelfde.
 • Reserveringen € 750,00 voor het jubileum feest en we moeten reserveren voor groot
 • onderhoud/verbouwingen.

 

 • Begroting wordt goedgekeurd.

 

 • Verslag kascommissie, benoeming kascommissie
 • Kascommisie : Jan Broersma en Reinier van Gerrevink.
 • Jan: de kas ziet er goed uit! Ga zo door.

 

 • Kascommissie wordt bedankt voor hun diensten.
 • Reinier gaat uit kascommissie, Jan blijft, Susan Gouman komt er bij.

 

PAUZE

 

 1. Verkiezing/benoeming nieuwe leden
 • Madeleine treedt volgens de regels af na maar liefst 9 jaar bestuurslid te zijn geweest.
 • Voor de vergadering heeft zich geen nieuwe kandidaat aangemeld maar, tijdens de vergadering biedt Janneke Holwarda zich aan om het bestuur te komen versterken.
 • Ze wordt met applaus benoemd tot nieuw bestuurslid.

 

 1. Evaluatie spelregels
 • Ieder jaar worden ze weer besproken op de jaarvergadering.
 • Het werkt goed, goede samenleving, samen is belangrijk, er zijn geen toevoegingen.

 

 1. Plan voor verbouwing van het Dorpshuis, inclusief beantwoording vragen informatiebijeenkomst van 5 maart j.l.
 • Enno stelt voor dat Johan zijn plan eerst toelicht.
 • We krijgen eerst de presentatie te zien van de bestaande situatie.
 • Johan legt zijn plan uit, wat volgens hem een betere optie is.
 • Margreet : wat wil je bereiken met jouw plan?
 • Johan : het gaat mij er in elk geval om dat in jullie plan de toiletgroep te krap is getekend.
 • Wie ? : hoe kun je vanuit de keuken naar de voorraad?
 • Johan licht het antwoord op de rest van de vragen toe.
 • Enno dankt Johan : applaus voor zijn inzet
 • Janet : woonhuis aantrekkelijk houden, magazijn in deurrit, trap met lift naar de linkerkant, misschien een compromis wanneer het gaat over de route keuken-zaal.
 • Rob : licht het plan toe, maak de bovenzaal geschikt(er) voor het dorp buiten de,openingsuren, de trap moet in het nieuwe plan minder stijl worden en een invalidelift. Er is een begroting van 150.000 tot 180.000 euro, en dan gaan we uit van zelfredzaam vanuit   het dorp.
 • Johan zegt de architect vraagt een prijs van 1000 euro en hij had de tekening in ongeveer 3 Uurtjes gemaakt.
 • Om fondsen aan te spreken heb je een tekening nodig, architect kijkt naar meerdere factoren.
 • De vergadering is het er niet mee eens dat er nu een besluit wordt genomen omdat er nog nieuwe plannen zijn ingediend.
 • Kees : visueel uitgelegd komen er nog ideeën los. Kijken naar logica van ondernemer, er zit minder ruimte in dan in de plan van Johan. Fondsen die kunnen worden aangesproken zijn voor het dorpshuis en niet voor horeca functie,
 • Enno : visie is door iedereen gedragen en 2 jaar gelden akkoord gegeven aan de plannenmannen. Logistiek behouden zoals het nu is dat is de kracht. Voorstellen die nog komen met overleggen met architect.
 • Fred: naast elkaar leggen
 • Koers en uitgangspunten waarop we zitten klopt.
 • Er ontstaat een discussie en het bestuur besluit een time out en trekt zich even terug voor een wijs beraad.
 • Voorstel bestuur : Enno : inbreng op de goede plek komt tot een beter plan. Vastgesteld uitgangspunten niet ter discussie staan. Nieuwe plannen/ideeën kunnen nog voor 15 mei ingeleverd worden. Met architect, plannenmannen en idee dragers om de tafel Kijken welk plan haalbaar is. Dat leidt tot een aangepast voorstel of 2 alternatieven. Dat moet gedragen worden door de ALV voor de zomer of na de zomer terugkomen. Nieuwe info ochtend of avond inplannen daar worden de plannen gepresenteerd . Minimaal 2 weken voor de ALV, daar kan dan over gestemd worden.

 

 1. Onderhoud
 • Nieuwe radiator in café gedeelte, Tjibbe gaat voordeur klaar maken.

 

 1. Rondvraag
 • Janneke : mooie informatieavond
 • Margreet : complimenten naar de leden en ook naar het bestuur, vanwege de goede samenwerking
 • Janet : het winkelgedeelte niet meegenomen in het plan.
 • Rob : werkbaar compromie vanuit driekhoek
 • Kees Slager : verlichting Balmahuisterweg (dit valt onder dorpsbelangen maar Hans licht dit even toe)
 • Lammert : waardering voor het plan wat er ligt en hoopt dat we er samen met elkaar uitkomen.

 

 

 1. Sluiting : Enno bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.32 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search