Mooiste dorp van Nederland

Ingezonden: Wanprestatie Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

“Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen”

 

In het krantje van het Westerkwartier staat een overzicht met als titel ‘Veilig leven, wonen en werken’.  Hier volgt een stukje uit het conceptplan. ‘Voor het slagen van het meerjarenprogramma is voldoende geld nodig. Dat geld moet vanuit de NAM en/of van het rijk komen. De financiële onderbouwing moet dus nog verder worden uitgewerkt’. De NCG is een interbestuurlijke samenwerking van twaalf Groninger gemeenten, de provincie Groningen en het Rijk.

Er is zeker voldoende geld nodig. En dat geld moet inderdaad van de NAM komen. Die andere zin laat zien dat er geen geld gereserveerd is uit 300 mld gas opbrengsten. Na vijftig jaar start een meerjarenprogramma zonder geld terwijl ook zonder geld gepoogd wordt de gemeentes heringedeeld te krijgen. Het Rijk begint haar 100% verantwoording af te schuiven.

Dat meerjarenprogramma bewijst het traineren om tijd te winnen voor verder uitbouwen van frauduleuze praktijken.  Dankzij een rechtszaak van een Gronings echtpaar tegen de Nederlandse staat hebben wij lucht gekregen van het bestaan van een nietige overeenkomst (DvhN 19nov 2015) ‘Dat de tot nu toe geheime documenten uit 1962/63 van de ‘Maatschap Groningen’ laten zien dat de staat mede-exploitant van het gasveld is en daarom medeaansprakelijk voor de gevolgen van de gaswinning!!!’ Niks afschuiven dus.

Deze wetsontduiking diende diverse doelen:

  1. wetsbepaling omtrent openbaarheid voorkomen. Lees: Het verdoezelen dat de staatsmijnen die rechtshandelingen verrichten, feitelijk door de staat verricht worden.
  2. op de achtergrond valt het dan minder op dat er te gemakkelijk, consequenties vermijdend, eeuwigdurende concessies gegeven werden aan de eigen onderneming.

Conclusie: NAM=Overheid=SHELL/Exxon onder zelfgeschapen gunstige voorwaarden. Dit to big too jail station heeft dus ons geld voor het herstel. Een verplichte tegemoetkoming van dit orgaan voor veilig leven en werken moet dus echt alleen uit deze hoek komen.

We gaan weer even terug naar de wanprestatie. Er is voldoende geld nodig. Laten wij eens kijken wat er is.

Het Waarborgfonds: Het vermogen van het Waarborgfonds Mijnbouwschade bedraagt per 1 januari van elk kalenderjaar een schamele 250.000 euro. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2002-604.hmtl . Er wordt gesproken over preventie van de infrastructuur (500mln), schadeherstel (100mln) en waardevermindering (125mln in 5 jaar). Zijn deze bedragen reeds ‘ruimhartig’ aangesproken van gereserveerde geld (500mln) uit de Wet Tegemoetkoming Rampen? De luchtverkopende Commissie Bodemdaling Groningen schijnt al 300 miljoen nodig te hebben gehad terwijl het meerjarenplan nog moet komen. De financiële onderbouwing van dit programma heeft inderdaad uitwerking nodig. Worden de kosten doorgesluisd naar de gemeenten? U weet wel, het samen staan we sterk geleuter.

Het verdrag van Parijs in 2004 stelde de maximale aansprakelijkheid van 700 mln voor bedrijven als de NAM. Een schijntje. Er zijn echter per direct maatregelen nodig die vele miljarden kosten. M.a.w. dit bedrijf is failliet, maar tevens to big too fail? Er komen dus rechtszaken. Het is voor ons zeer hoopgevend dat steeds meer feiten aan het licht komen die schade door bodembewegingen als gevolg van mijnbouwactiviteiten bewijzen. De vele sjoemelpraktijken gaan het licht zien.

Omdat er geen meetwerk buiten de contouren is ingericht zijn de gevolgen van bevingen uit het Groningerveld niet te duiden in de buitengebieden. Het gevaarlijk gebied is met elkaar verbonden en wordt steeds groter www.waddenvereniging.nl . Zie ook het artikel “Groot Grijpskerk onder Niehove?” www.niehove.eu . Zojuist ontving ik een onthutsend artikel via Hilda Groeneveld. Een persbericht van bodemdalingsanalist Adriaan Houtenbos. Het artikel plus een zeer interessant Pdf kun je vinden op: http://bodemdaling.houtenbos.org/in-the-news/gesjoemelmetbodembeweging

Dit soort gegevens maakt het noodzakelijk dat wij de dorpen die buiten de contouren vallen preventief juridisch moeten beschermen. Ondergetekende moet even des brie’s het volgende opperen: tot nu toe zijn verzekeringsmaatschappijen en banken buiten beeld gebleven. Je zou toch denken dat zij geïnteresseerd zijn in schades en waardevermindering van het onroerend goed? De gemeente Zuidhorn is doodsbenauwd voor waardevermindering. Ik hoop dat zij elke stap van de NAM volgen. Het zal aan de rechter liggen of die door heeft wat de psychopathische benadering van de NAM is ter verdediging. De zin die nu komt moet daarom aandachtig gelezen worden: “…echter bij het afhandelen van de schademeldingen is gebleken dat bestaande zwakke punten in gebouwen zoals verzakkingen door andere oorzaken dan aardbevingen en achterstallig onderhoud vaak het effect van de beving versterkt hebben en tot een grotere schade hebben geleid… “. Bingo! Dit is pas interessant voor de verkeringsmaatschappijen en de banken. Een oneigenlijk argument kan een reden zijn niet uit te hoeven uitkeren omdat het uw schuld is. Lampje? De gemeente Zuidhorn is dus terecht bang. In de wanprestatie van de NCG staat er natuurlijk niets over. Krijgen wij een brief op de mat dat de schade als gevolg van mijnactiviteiten de hypotheek heeft ondermijnd? Vergezeld met verzoeken om het verschil terstond over te maken? De getallen die het verzekerde bedrag aangeven die herbouw na schade moet dekken komen reeds niet meer voor in het contract! Het feestje gaat direct beginnen als de rechter de zijde kiest van ‘stille’ Maatschap Groningen.

 

Het Groningerveld heeft miljarden opgeleverd en zal nog vele miljarden opbrengen. Na de NAM komen er andere bedrijven die miljarden verdienen om de lege velden op te vullen met industrieel afval en het aardbevingsbestendig maken van de bestaande leidingen en gebouwen. De Aldersiaanse zin ‘Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen’. Moet dan ook gezien worden als een kans voor consortia onderonsjes. De Groninger Bodem Beweging schreef een toepasselijke zin:  ‘Ik verwoest en jij houd je koest’. De site www.groningerbodembeweging.nl  geeft duidelijk weer hoe het spel gemanipuleerd wordt. De site die niet ophoudt met graven naar feiten is www.ondergroningen.nl De site van felle trotse ‘hooivork’ Groningers heet www.schokkendgroningen.nl De mensen achter deze sites verdienen steun omdat zij willen dat de zienswijze van de betrokken burgers in het gebied van het Groningse veld serieus wordt genomen. Er is nog een site die al jaren aan de weg timmert. Het is een zeer grote bron die duidelijk uitlegt dat alle milieuschade afgewenteld gaat worden op de burger. Lees en huiver www.climategate.nl

De wanprestatie is des te meer zo groot omdat de onzekerheden blijven. De voorspellingen die een basis zijn voor vergunningen zijn niet meer dan een slag in de lucht. U kunt gerust aannemen dat de gaswinning onverminderd (minder op papier) door zal gaan en dat deze mijnbouw activiteit veel ernstiger uit zal pakken dan voorspeld. Het aanpakken van de problemen zal een stuk gemakkelijker gaan als je de NAM, Verzekeraars en Banken degradeert tot psychopathisch uitschot die zich zaken toe-eigenen die helemaal niet van hun zijn.

Naast je persoonlijk logboek inzake bodembeweging door mijnbouwschade kun je aantekeningen maken bij aflezen van ‘aardbevingengroningen’ op facebook. Er staan bijna iedere dag opnieuw goede informatie https://nl-nl.facebook.com/financiele De ERVM (Europese Rechten van de Mens) o.a. recht op veiligheid. De EHRM ( Europese Hof voor Rechten van de Mens) o.a. De staat dient in geval van een gevaarlijke industriële activiteit haar burger proactief en preventief te beschermen.

Conclusie Onderzoeksraad voor de veiligheid: ‘De veiligheid van de burgers van Groningen is niet van invloed geweest op de besluitvorming rondom de exploitatie van het Groningerveld’.

 

Met vriendelijke groet, Kees van Ee

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Zoeken