Mooiste dorp van Nederland

Vereniging Dorphuis Niehove

Doel

Vereniging Dorpshuis Niehove stelt zich ten doel om het dorpshuis:

  • te beheren
  • in stand te houden 
  • te exploiteren


Functie

 Dorpshuis Eisseshof voorziet in de behoefte aan ruimte voor activiteiten van particulieren en verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, creatief en cultureel gebied in de ruimste zin van het woord. 

Bestuur

Rob Vogel voorzitter

Fred Hendriks penningmeester

Klazina Botke secretaris

Corry Deurloo lid

Diny Cruiming lid

Contact

dorpshuis@niehove.eu

De vereniging stelt zicht ten doel:

Instandhouding, het beheer en de exploitatie van een gebouw, dat voorziet in de behoefte te Niehove aan geschikte lokaalruimte voor de activiteiten van particulieren en van alle verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, creatief en cultureel gebied in de ruimste zin des woords (artikel 5, lid 1 Statuten).

In ‘t kort:

  1. Instandhouding van Café Eisseshof
  2. Beheer en exploitatie van dit gebouw
  3. Voorzien in de behoefte te Niehove aan geschikte lokaalruimte.

De constructie van een dorpshuis en exploitatie met een pachter heeft als consequentie dat we elkaar nodig hebben.

Pachters en gebruikers van het dorpshuis dienen oog te hebben voor elkaars belangen.

In het huishoudelijk reglement is met betrekking tot het beheer en de exploitatie van het gebouw de volgende bepaling opgenomen:

Voor het beheer van het Dorpshuis wordt, tenzij anders bepaald door de ledenvergadering, een pachters aangetrokken, die Café Eisseshof voor eigen rekening en risico mag exploiteren; rechten en plichten zullen nader worden geregeld in een huurovereenkomst (huishoudelijk reglement artikel 5 lid 1a)

De pachters hebben de vrijheid om in Eisseshof een eigen bedrijf te runnen en dienen rekening te houden met de behoefte van de bewoners aan een dorpshuis. De Niehoofsters dienen op hun beurt rekening te houden met de behoefte van de pachters om naast de bedrijfskosten (huur, verwarming etc.) een gezinsinkomen aan de exploitatie van Eisseshof over te houden.

Verenigingen zijn alle in Niehove gevestigde, actieve (sub-)verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, creatief en cultureel gebied in de ruimste zin des woords.

Voor het gebruik van ‘geschikte lokaalruimte’ hoeven de Niehoofster (sub-) verenigingen geen huur te betalen. Voor het energieverbruik is per gebruiksavond een bijdrage van € 5,00 verschuldigd te betalen aan de pachters. Dit als compensatie voor het energieverbruik bij ‘door de weekse activiteiten’, een kostenpost die ten laste van de pachters komt.

Verenigingen zijn zich hiervan bewust en zijn mede verantwoordelijk voor blijvend verantwoord gebruik van de ruimte.

Als een vereniging ‘lokaalruimte’, voor een serie activiteiten over een langere periode wil gebruiken, vindt zorgvuldig overleg plaats met de pachters over de voorwaarden. Maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn hierbij leidend.

Als dat overleg niet lukt legt de betreffende vereniging het plan voor aan het bestuur van de Vereniging Dorpshuis die een adviserende rol zal vervullen.

Wij onderscheiden drie categorieën:

  1. periodieke activiteiten gedurende een heel jaar of een substantieel deel daarvan (bijvoorbeeld vaste klaverjasavonden). Minimaal 4 weken van tevoren voor alle data de tijd en ruimte reserveren bij de pachters.
  2. incidentele dorpsactiviteiten waarvoor in Niehove belangstelling bestaat (bijvoorbeeld de sinterklaasviering). Minimaal 4 weken van tevoren de tijd en ruimte reserveren bij de pachters.
  3. overige dorpsactiviteiten. Minimaal 4 weken van tevoren de tijd en ruimte reserveren bij de pachters.

Door de pachters geaccepteerde reserveringen voor een van de hierboven genoemde dorpsactiviteiten kunnen in principe niet meer geannuleerd worden door de pachters (bijvoorbeeld in verband met mogelijke reservering van een betalende klant).

Omgekeerd kan ook een commerciële reservering die al staat, het voornemen om op een bepaalde datum een dorpsactiviteit te organiseren, in de weg staan. Dus wie het eerst komt, het eerst maalt. Alleen in goed overleg is er soms een andere oplossing te vinden zodat alsnog iedereen wint.

De organiserende vereniging of stichting is verantwoordelijk voor het inrichten en eventueel opruimen van de gebruikte ruimtes, in overleg met de pachters. De pachters zijn verantwoordelijk voor de bediening.

De pachters zijn vrij in het bepalen van de openingstijden met dien verstande dat het café elke zaterdag in principe van 16.00 tot 24.00 open is tenzij er om 22.30 geen klanten meer zijn.

Het moet mogelijk zijn om Eisseshof te sluiten voor publiek in verband met een besloten feest of partij mits er geen sprake is van een vastgelegde reservering voor een activiteit van een (sub-)vereniging of stichting uit Niehove. De pachter zal het dorp hier tijdig over informeren.

Eisseshof mag in ieder geval 6 weken per jaar gesloten zijn met een maximum van 8 weken.

De pachters hebben recht op vakantie. Het is aan hen of zij het café gedurende hun vakantie willen sluiten of open willen houden. Voor geplande dorpsactiviteiten tijdens hun vakantie zorgen zij voor vervanging.

Iedereen kan zich op gemaakte afspraken beroepen. Mensen zijn vrij om elkaar hieraan te herinneren.

Het bestuur van de Vereniging Dorpshuis Niehove staat open voor

eventuele klachten, voorstellen of verzoeken met betrekking tot de naleving, hantering of inrichting van de afspraken rond de dorpshuisfunctie. In de Statuten is daarover de volgende bepaling opgenomen (artikel 7, lid 1c):

De leden zijn verplicht klachten, voorstellen en verzoeken schriftelijk en ondertekend in te dienen bij de secretaris”. Alle op deze wijze ingediende klachten, voorstellen of verzoeken zullen door het bestuur zorgvuldig afgehandeld worden.

Over de exclusieve beschikbaarheid van café en stamtafel voor cafébezoekers (dorpbewoners en niet-dorpsbewoners) is niets vastgelegd tussen pachters en de Vereniging Dorpshuis Niehove.

Het is om meerdere redenen niet mogelijk gebleken om het cafégedeelte elke zaterdagavond uitsluitend te reserveren voor cafébezoek. Ook dan is iedereen er welkom.

Om maximaal ruimte te houden voor mensen die in het café alleen iets komen drinken wordt de stamtafel op zaterdag tot 19.00 niet gedekt.

Dat betekent dat we rekening houden met elkaar en met elkaar praten in plaats van over elkaar. Op deze manier is Eisseshof als dorpshuis/café/restaurant een uitnodigende en veilige plek voor alle bezoekers.