brieOver ONS – Zonder ONS = Tegen ONS + Het Verandert ONS Uitzicht
“ ‘Meeprofiteren’ is jargon voor het afkopen van de ellende van landschapsvervuiling, dakvervuiling, uitzichtbederf, lawaai, flikkering, waardevermindering van woning + omgeving en bovenal de sociale onrust die hiervan het gevolg is ”.

 

 

 

 

( Dit schrijven is bedoeld voor Burgemeester en Wethouders en de burgers die niets vermoedend bij de gemeente werkzaam zijn. Ons gebied zal zich totaal ruïneren als zij meewerken aan het tot stand komen van een gemeentelijke herindeling.

In de bijlage vindt u een inleiding tot de column en een uitgebreide leeslijst. Het hele artikel is verzonden naar de gemeente Zuidhorn op 16 maart. Op deze dag werd namelijk een extra vergadering belegd over de kaderstellende notitie herindeling Westerkwartier. De notitie is die avond vastgesteld en dat zal voor ons veel gevolgen hebben. Genoemde bijlage vindt u om technische redenen elders op onze website: https://niehove.eu/nieuws-item/over-ons-zonder-ons-tegen-ons-bijlage-bries-column/ )
Dat het omgevingsrecht ons opgedrongen wordt is een bewijs van onbehoorlijk bestuur dat tegen ons gericht is. Het Energieakkoord is tot stand gekomen zonder burgers en zeker geen burgers die dankzij hun opleiding kunnen rekenen. Onafhankelijke instanties die gedegen onderzoek hebben verricht naar hernieuwbare energie werden totaal genegeerd omdat de uitkomsten niet strookten met de sjoemelcijfers uit het energieakkoord. De ongelooflijke streken van Hans Alders tijdens en na zijn periode bij het ministerie van VROM hebben immense schade veroorzaakt. Zijn dubieuze rol als Rijkscoördinator Groningen maakte een paar zaken duidelijk. Het draagvlak om de overheid met wat dan ook te ondersteunen is zoek geraakt. Het recht beschermt ons niet meer omdat de overheid geregeerd wordt door grootinvesteerders. De handelsverdragen die getekend worden verdringen elk bestaand recht. BIG OIL = BIG WAR = THEIR LAW = FEAR = CONTROL = BILLIONS OF MARKET
Het Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen werd nog verder ontwikkeld door minister Hans Wijers ’94 – ’98 en later Annemarie Jorritsma ’98 – ’02. De laatste twee bewindslieden hebben er voor gezorgd dat de verantwoordelijkheden voor het transport van energie (monopolie) en de levering daarvan zijn gescheiden (monopolie). De burger mag ‘legaal’ totaal leeggeplunderd worden door het bedrijfsleven, de overheid als regering, de overheid als bedrijf, de overheid als onderdeel van de EU. De provincie en gemeenten werden aandeelhouders van het algehele energie transport. De eerst genoemde overheid kan naar believen de belastingen verhogen. De inkomsten van de energie belasting bedroegen vorig jaar 24mld (bron: CBS). De accijnzen op brandstoffen 7,9mld. Belasting op elektriciteit en aardgas bracht 4,4mld op. Motorrijtuigen belasting 5,4mld. Milieuheffing 4,5mld. De winst van het bedrijfsleven dat energie exploiteert is zoals we weten, buiten proportioneel hoog en verdwijnt via het fraude paradijs aan de Zuid as te A’dam. Maar dit even terzijde. De splitsing van monopolies is een complete misleiding. En dat zit hem in het publieke deel van de aandeelhouders gemeenten en provincies. Die lappen de verliezen gewoon bij en ‘pinnen’ dat via de bekende tapmogelijkheden (heffingen, toeslagen enz.). Toekomstige tekorten worden gecompenseerd door een slechter algemeen diensten niveau en de inzet van burgers voor het broodnodige onderhoud (samen staan we sterk geleuter). De participatie maatschappij is dus weer niets anders dan winsten privatiseren en de verliezen socialiseren.
Aan het Energieakkoord betalen wij ook: 70 – 80mld. De kosten van de hernieuwbare energie gaan immers niet ten koste van de Rijksbegroting. Maar er worden nog meer kosten op ons verhaald. Het aanbod van hernieuwbare energie is dermate grillig dat er enorme kosten ontstaan om de leveringszekerheid af te regelen. Gunstige omstandigheden die het net overbelasten vragen om een groter netwerk dat uiteraard ook op onze factuur terecht komt. Deze gang van zaken vraagt om wijsheid. Er is echter gekozen voor slimheid (smart-grid w.o. de slimme meter).
Het roofakkoord is ook nog eens te kort geschoten op andere punten. De bedoeling was dat wij minder energie zouden gaan gebruiken. Wij gebruiken veel meer. De bedoeling was Co2 bezwering. Maar het maken, verplaatsen, opbouwen, bekabeling, onderhoud, afbreken en als afval verwerken streept het Co2 voordeel weg. Vele grondstoffen moeten uit Verweggistan komen. Het vervoer gaat met behulp van fossiele brandstof en dat verkopen de oligarchen graag. De bedoeling was dat er banen bij zouden komen. Er zijn banen bij gekomen maar veel van het materiaal wordt in het buitenland gefabriceerd. Door de torenhoge subsidies die wij betalen is berekend dat 1 persoon die voor hernieuwbaar werkt 2,3mlj kost per jaar. Een zorgmedewerker kost € 50.000 per jaar en daar wordt nu juist enorm op bezuinigd.

Bronnen: www.climategate.nl en www.degroenerekenkamer.nl Het akkoord zou ook nog het klimaat helpen bezweren. Op www.co2ntramine.nl kun je een enorme hoeveelheid materiaal vinden dat aantoont dat het klimaat juist benadeeld wordt. Zeer interessant!!!
CO2 wordt al belast, zie het als bubbel-belasting op bv champagne. Het menselijke deel van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is 0,0012%. Samen met industrieel geproduceerd CO2 is dat 0,04%. En toch komt er een CO2 belasting en dat wereldwijd. Kennelijk is een onschuldig groeigas handel. De CO2 emissiehandel is in het leven geroepen om ergens anders recht te hebben te vervuilen. Het gaat natuurlijk om het feit dat het te duur is om de zeer giftige verbrandingsstoffen af te vangen.
Maar wij betalen nog veel meer. Er zijn investeringssubsidies duurzame energie (ISDE). Zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels, pellet-kachels. Het geheel kan met een lening uit het Nationaal Energie besparingsfonds. Je moet dan wel omvangrijke energie besparende maatregelen treffen tot en met het bereiken van nul op de meter (NOM). Er is berekend dat het renoveren van bestaande woningen tot nul op de meter 35 – 85.000 duizend euro kost. Dat mag je dan in 30 jaar afbetalen.
Wij gaan nog meer betalen: de bouwkosten, onderhoudskosten, transportkosten tussenproducent en netbeheerder worden zo veel mogelijk gezien als maatschappelijke kosten.
Als huurder ben je op een andere manier de klos. Woningcorporaties mogen een toeslag in rekening brengen bovenop de huurprijs om investeringen mogelijk te maken om de woning tot nul op de meter te renoveren. Waar zijn de inflatie geïndexeerde buiten proportionele, steeds maar hoger wordende, huurprijs opbrengsten gebleven?
De mondiale consumptie per energiebron is: Olie 32,57%, Aardgas 23,71%, Kolen 30,03%, Kernenergie 4,44%, Hydro 6,80%, Hernieuwbaar 2,45% . Bron: EROI energy return on energie invested. Hernieuwbaar wordt nog ongunstiger omdat er meer energie nodig is naarmate de complexiteit toeneemt. De mondiale vraag naar energie stijgt veel sneller dan die uit wind, zon en biomassa. Daarnaast zijn de bewezen fossiele reserves, die ook nog eens zwaar gesubsidieerd zijn, na 1994 met 52% toegenomen. Op dit moment is de fossiele spijskaart zo laag beprijst dat de burger een gigantisch kapitaalverlies moet ondergaan van vele miljarden omdat nu eenmaal is afgesproken dat hernieuwbaar moet kunnen concurreren met fossiel gedreven producties. De regelmatige BTW verhogingen en de uitblijvende inflatie correcte en de alsmaar stijgende prijzen die daarmee in verband staan leiden tot de term “Energie Armoede”. De 5mld kostende nieuwe kolencentrales worden ontmanteld. Enig idee wat voor kapitaalverlies dit gaat kosten? De 9mld kostende nieuwe gasgestookte centrales blijven bestaan en moeten ingezet worden om haperende hernieuwbare energie bij te staan. De overheid als onderneming verkoopt graag gas. In China daarentegen bouwt men nieuwe kolencentrales. Op dit moment worden er in samenwerking met Chinese kennis in Engeland kerncentrales gebouwd. Ja, u leest het goed. De Chinezen bouwen op dit moment veel moderne kerncentrales, vandaar. Zij kijken hierbij naar Vermogensdichtheid. Dat is het vermogen van een energiebron per ltr. kg, m3. Het oppervlaktebeslag per bron per m2 is hierbij zeer opmerkelijk:
Brandstof of bron Dichtheid w/m2 laag Dichtheid w/m2 hoog
Aardgas 200 2000
Olie 150 1500
Kolen 100 1000
Zon – pv 5 11,4
Wind 2 3
Biomassa 0,32 0,5
Kernenergie 10.000 16.000

Thorium en kernfusie zouden een alternatief kunnen zijn denkt U? Ik heb een lijst mogen inzien dat de afgelopen jaren meer dan 200 wetenschappers wereldwijd vroegtijdig onder verdachte omstandigheden stierven. Hadden zij kritiek? Wisten zij te veel? Vonden zij iets uit die het verdienmodel zou kunnen beschadigen? Tegelijkertijd zijn er in NL ruim 400 lieden in beeld, die zich buiten proportioneel verrijkt hebben met gemeenschapsgeld. Zij komen er mee weg en stappen in de banencarrousel. De Groengraaiers onder hen pikken complete daken, weilanden, bossen in en vreten uit onze subsidie pot. Wel eens gehoord van het woord subsidiemiljonair? Rabo fraudeur Piet Moerland is commissaris bij Enexis. Een sjoemelaar met cijfers bij uitstek. Hij heeft ervaring opgedaan door mee te werken aan de miljardenroof van burgers die later bekend zou worden als ‘Het Libor-schandaal’. De heer Fennema kwam van Enexis en is verder gaan roven bij de Gas Unie. Hij zeulde € 44.000 aan bonus mee en kreeg voor zijn spulletjes € 40.000 verhuisgeld. Door zijn ijver miste hij niet opgenomen vakantie dagen die vergoed zijn door €18.908 over te maken. Hij verdiende totaal een half miljoen in dat jaar. IDEE: Zou hij niet wat kunnen doneren aan de voedselbank?
Er zijn in Duitsland momenteel anderhalf miljoen mensen die hun energie rekening niet kunnen betalen en daarom vaak afgesloten zijn van nutsvoorzieningen. De Energie Wende is zo’n succes dat in een paar jaar tijd de energie prijs met 68% gestegen is. Greenpeace, een van de deelnemers van het Energieakkoord, heeft in Duitsland een energie bedrijf. Ze krijgen 300mlj subsidie per jaar en onze loterijen doneren hen miljoenen. Het schijnt allemaal zo lucratief te zijn dat Rijkman Groenink, de mede ABN Amro sloper, een deel van zijn meegekregen miljoenen in windenergie stopte. Een van mijn mede dorpsbewoners heeft ook geïnvesteerd in hernieuwbare energie, maar dan als burger. Hij is goedkoper uit omdat hij veel meer aan het net terug levert dan consumeert. Toch moet hij nog steeds betalen voor zijn energie.
Netbedrijven moeten investeringen blijven doen om hun netwerk bij te laten benen met de grilligheid van hernieuwbare energie. Alle registers worden geopend. De transparantie moet ontbreken om de afnemers zand in de ogen te kunnen blijven strooien. Er is nimmer een overzicht van de stroom inkopen. Er verschijnen zelfs verhalen die prijs verhogend werken. Zo staat er in het DvhN dat jaarlijks 64mln aan stroom gestolen wordt. In Groningen en Drenthe zijn henneptelers daarvoor verantwoordelijk. De onkosten worden verrekend op onze energie factuur. Zet dit eens af tegen het verhaal van ENECO die haar grootste NL windpark opent. Google, het ‘energie slurp bedrijf’, dat bovendien nauwelijks Groningers te werk stelt maar ons wel volledig bespiedt, neemt de volledige stroomproductie over uit dit park. Dat is dan stroom die 55.000 huishoudens zouden kunnen gebruiken. Grootgrutters hebben grootgrutters-kortingen. Hun prijsregulering, vrijstelling van accijnzen, of leningen met lage rentes worden uiteindelijk uit de door ons betaalde subsidies betaald. Nog een voorbeeld: Eén Compressor op de gasopslag te Grijpskerk gebruikt per dag 38 Mega watt. Er zijn er 6 van en 6 kleinere. De compressoren van de gasopslag Langelo, Zuidwending wil ik er ook bijtellen. Zet dit eens af tegen de windmolens die het Groningse en Drentse landschap (150 Mega watt) verpesten. Wie betaalt dat? Voor wie is deze energie bedoeld? U ziet het gaat allemaal over ons, maar dan zonder ons. De coördinatieregelingen moeten 15 maart nog door de 1ste kamer geloodst worden maar het ‘weg met ons’ is al volop in werking. De Crisis- en Herstelwet is de knuppel achter de deur om duistere zaken te verplichten. Beroep kan nog maar bij één instantie: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. Dat kan de burger meestal niet betalen. Er bestaat ook nog een Gemeentelijke coördinatie regeling. Als je gemeente nieuws een beetje volgt dan wordt er tegelijker tijd haastig en overspannen voorbereidend en besluitvormende zaken erdoor gejast. 1- De strategische grondstoffen oorlogen vraagt om AZC accommodaties. 2- De hernieuwbare subsidie Lobby creëerde het duurzaamheidsuitvoeringsplan. Het Omgevingsrecht staat daarbij centraal. Zonder ons verandert het landschap en polariseert de leefomgeving. 3- De kaderstellende notitie herindeling. Wie betaalt dit denk u?
De manier waarop ons de slimme meter aangeboden werd is ronduit onbeschoft te noemen. Slechts op de laatste pagina op de kleurrijke folder werd in één regel verteld dat de meter niet verplicht was. Enexis moet zoveel mogelijk slachtoffers in hun bestand zien te krijgen. Zij hebben daarom de kreet ‘Buurkracht’ bedacht. Het ‘meeprofiteren’ kan alleen als je de slimme meter laat plaatsen. Het is hondsbrutaal en respectloos. Deze meter zal uiteindelijk een onderdeel worden van het universeel controle systeem L.U.C.I.D. Het is een geavanceerd wereldomvattend computersysteem met aan elkaar gekoppelde databases. Elke baby op de planeet een geïmplanteerde chip? 24 Uur controle? Waar hackers die werken binnen deze organisatie toe in staat zijn is te begrijpen hoe gewone hackers te werk gaan. Dimitri Tokmetzis (o.a. Correspondent) weet dit simpel inzichtelijk te maken.
De slimme meter is te hacken. Door henneptelers. Door overheden. Door bedrijven die privacy gegevens doorverkopen. De slimme-meter-gegevens kunnen gemanipuleerd worden en zijn daarom een basis om prijzen te verhogen, boetes te creëren, stroom/gas weg te nemen, stroom/gas te leveren op gunstige tijden voor de netwerk beheerders. Wilt u te manipuleren cijfers zien? Kijk dan even op www.energiefeiten.nl Wat is de meerwaarde van smart grid in apparaten die via WI-FI op de slimme meter af te lezen zijn? Mag ik zelf als totaal betaler nog het licht aan doen? Krijg ik een boete als ik te veel stroom gebruik vanwege een feestje? Word ik afgesloten als ik een artikel schrijf dat bovenstaande criminele praktijken bespreekt of benoem in een artikel?
Wat een slimme meter hoort te doen: Tilt- en glasvezelmeting mijnbouw activiteiten. Risicometing ongelijke of differentiële zetting. Risicometing luchtkwaliteit. Risicometing mijnbouw afval. Risicometing fracking mijnbouw. Risicometing bodem/water verontreiniging. NB: De oude teruglopende meter is risico loos en privacy bestendig!!!
“Wij worden gecontroleerd. U hoeft zich geen zorgen te maken” Wat een geleuter. Elk bedenksel dat nog meer energie vreet dient aangepakt te worden. Controlerende instanties beseffen dit niet. 98% van het wereldwijde transport van ‘slimme’ ideeën gaat fossiel. Het klimaatalarm geldt hier alleen voor de horige betaalslaaf. Stroom kun je niet parkeren en moet dus direct aangewend worden. Het netwerk dient dus uitgebreid te worden naar zoveel mogelijk afnemers die apparaten hebben die stroom/gas gebruiken. Het milieu belastende groeidenken moet doorgaan t.b.v. het verdien model. Ik hoef op mijn werk niet te weten of ik mijn koelkastdeur goed afgesloten heb!!! Burgers hebben nog niet in de gaten dat hun energie factuur duizenden euro’s per jaar extra gaat kosten in de nabije toekomst. Weg met ons. Bedenk goed dat het regelgevende ongekozen orgaan van de EU 150.000 wetten heeft gemaakt buiten de democratie om. Wat is dan nog de macht van controle op energie leveranciers en distributeurs? De ongekende wereldwijde malaise vraagt om stabilisatie want de burger begint naar barricaden te verlangen. Het ESM verdrag kost de NL schatkist miljarden per jaar. ESM staat voor het Europees Stabiliteit Mechanisme. Lampje?
Door schaalvergroting en overnames zijn er veel multinationals ontstaan die zo groot zijn dat zij intussen veel machtiger zijn dan bijvoorbeeld de EU. De administratieve boetes die deze bedrijven door de handelsverdragen afdwingen passeren de plaatselijke beschermende wetgeving en mensenrechten. ECOFIN o.l.v. Jeroen Dijsselbloem (Eurogroep + Europese raad) nemen belangrijke besluiten ‘namens’ het Europese volk, maar hoeven zich in geen enkel parlement te verantwoorden. De soevereiniteit van het parlement is ook hier vernietigd.
De markt gaat het klimaat niet redden. Het verdelingsmechanisme (van arm naar rijk) kent geen enkele ethiek. Het blijft sociale ongelijkheid vergroten en ecosystemen vernietigen. Biobrandstof bijvoorbeeld zal elders in de wereld een voedselprobleem veroorzaken. Een gezin uit India kan een jaar leven van de landbouwgewassen die nodig zijn om één tank brandstof een vierwielen aangedreven auto te laten rijden. De groene transitie levert winst op mede door slecht betaalde flex-banen. Het stimuleert de uitholling van de lokale autonomie en de tanende invloed van de gemeenteraden. U begrijpt nu wel waarom de gemeentelijke herindeling plaats zal vinden.

Geef een reactie

zestien + dertien =

naschrift