Mooiste dorp van Nederland

Ledenvergadering Dorpsbelangen Niehove

Traditiegetrouw op de tweede vrijdag van oktober: Algemene Ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Niehove. Dit jaar dus op 13 oktober. Inloop vanaf 19.45 uur.

De agenda staat in de nieuwste Nais uut Nijhoof. Verdere stukken liggen ter inzage voorafgaand aan en tijdens de vergadering en worden deze week geplaatst op het beschermde deel van onze website www.niehove.eu onder verenigingen/dorpsbelangen.

Er zijn heel wat interessante onderwerpen, dus we rekenen op een grote opkomst.…

Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen

Hierbij nodigen wij de leden van de Vereniging Dorpsbelangen Niehove uit voor onze jaarvergadering op vrijdag 14 oktober 2022 om 20.00 uur In de bovenzaal van de Eisseshof.

We verwachten een grote opkomst, zeker gezien de terugblik van de Tocht om de Noord, de interessante Agenda en niet te vergeten de verloting!

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen (jaarvergadering 01-10-21 en extra vergadering 11-03-22)
 3. Mededelingen
 4. Kort verslag vanuit diverse commissies en groepen (AC, Jeu de boule, Nais/flits)
 5. Pauze (loten verkoop)
 6. Financieel verslag
 7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid.
 8. Bestuur : vacature penningmeester
 9. Terugblik Tocht om de Noord verzorgd door Ruud Hendriks
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
 12. Prijsuitreiking loten verkoop.

Vanaf 19.45 uur liggen de stukken klaar ter inzage maar om papier te besparen kunt u de stukken ook digitaal lezen op de beveiligde website van Niehove.  …

Extra ledenvergadering Dorpsbelangen

Op vrijdag 11 maart vindt er een extra ledenvergadering van Dorpsbelangen Niehove plaats in verband met de ontwikkelingen rond het parkeren / parkeerplaatsen. Alle leden ontvangen vandaag of morgen een uitnodiging met toelichting op het voorstel dat is uitgewerkt na de stemming in de vorige ledenvergadering en na overleg met de gemeente.

Om draagvlak naar de gemeente te creëren willen we jullie verzoeken jullie stem over dit ontwerp te laten horen (zie onderstaand schets). We hebben plm. 130 leden en hopen dat ieder z’n stem laat horen. Voor wie niet naar de vergadering kan komen is er de mogelijkheid het bijgevoegde stembiljet in te vullen en bij de secretaris in de bus te doen: Petra Postema, Kerkstraat 8.

Een ander punt in deze vergadering is de Tocht om de Noord, die op 24/25 september as. door ons dorp komt. Inwoners wordt gevraagd ideeën in te brengen wat wij als Nijhoofsters in of rond ons dorp zouden kunnen organiseren.…